Monthly Archives: Haziran 2009

Kader Ve Kazaya İman Ne Demektir ?

by on 21 Haziran 2009 0
Îmânın altıncı şartı kadere inanmaktır.Kader ve kazâ meselesi bazan zor anlaşıldığından,kolay kavrayabilmek için, önce insandaki irâde-icüz’iyye’yi îzâh edelim.İRÂDE-İ CÜZ’İYYEİrâde-i cüz’iyye, Cenâb-ı Hakk’ın kuluna verdiği sı-nırlı bir salâhiyet ve tercih hakkıdır. Fakat ehemmiyetipek büyüktür. Zîrâ insan, irâdesini hayra sarf ederseMevlâ hayrı, şerre sarf ederse şerri yaratır. Bu itibarlainsan, cenneti de, cehennemi de bu irâde ile... Devamı

Ahiret Gününe İman Ne Demektir ?

by on 20 Haziran 2009 0
Îmânın beşinci şartı âhiret gününe inanmaktır.Sûr’un üflenmesi, bütün ölülerin dirilip kabirlerindenkalkması, amel defterlerinin verilmesi ve mahşer mey-danında toplanıp suâl ve hesaba çekilmesi ile mîzân,şefâat, sırat, kevser, cennet ve cehennem gibi âhirethayâtına âit hususlara inanmaktır.Âhiret, bu dünyâdan sonraki sonsuz hayâttır. AllâhüTeâlâ, bu dünyayı ve bütün varlıkları geçici bir zamaniçin yaratmıştır. İsrâfîl Aleyhisselâmın birinci sûru üfür-mesiyle... Devamı

18 Bin Alemin Peygamberi Hz. Muhammed S.A.V Hayatı

by on 17 Haziran 2009 0
Peygamberimizin Mübârek Ecdâdı:Peygamberimiz’in (sallallâhü aleyhi ve sellem) Hz.İsmâil’in sülâlesinden olan Adnân’a kadar babası Ab-dullah tarafından dedeleri şöyledir:Hz. Muhammed (s.a.v.), Abdullah, Abdülmutta-lib, Hâşim, Abdimenâf, Kusay, Kilâb, Mürre, Ka’b,Lüey, Gâlib, Fihr, Mâlik, Nadr, Kinâne, Huzeyme,Müdrike, İlyas, Mudar, Nizâr, Me’ad ve Adnân haz-retleridir.Peygamberimizin annesi Amine tarafından dedeleri:Hz. Muhammed (s.a.v.), Âmine, Vehb, Abdi-menâf, Zühre, Kilâb hazretleridir.Peygamberlerin her hususta... Devamı