Fatih Sultan Mehmed Han Hazretleri, 30 Mart 1432 Edirne’de doğdu. Peygamber efendimiz Hz. Muhammed Mustafa Sallahu aleyhi vesellem’in övgüsüne layık oldu.

”Kostantiniyye – Konstantinopolis bir gün fetholunacaktır. Onu fetheden komutan ne güzel komutan, onu fetheden ordu ne güzel ordu.” Hz. Muhammed Mustafa Sallallahu Aleyhi Vesellem

Kaynakları: İstanbul’un fethini, hemen hemen sekiz buçuk asır öncesinden, herhangi bir tereddüde yer bırakmayacak kesinlikte bir üslûp ile haber veren hadisimiz, Kütüb-i Sitte döneminde hatta öncesinde tasnif edilmiş kaynaklarda yer almaktadır. Ahmed b. Hanbel (v. 241/855)’in Müsned’i ve bizzat Buhâri (v. 256/870)’nin et-Târihu’l-Kebir ve et-Târihu’s-Sagir’i, Ibn Ebi Hayseme (v. 279/892)’nin Kitâbu’t-Târih’i, Bezzâr (v. 292/905)’in Müsned’i hadisimizin tasnif dönemine ait kaynakları olmaktadır.

Daha sonraki dönemde Taberâni’nin el-Mu’cemu’l-Kebir’i, Ibn Kaani (v. 351/962)’nin Mu’cemu’s-Sahâbe’si, Hâkim (v. 405/1014)’in Müstedrek’i hadisimiz için önemli kaynaklardır. Hatib Bagdâdi (v. 911/1505)’nin et-Telhis (I, 283)’inden Suyûti (v. 911/ 1505)’nin el-Câmiu’s-Sagir’ine kadar muahhar dönem eserleri de hadisimize yer vermektedirler.

Öte yandan, el-Istiâb, Üsdu’l-Gabe ve el-Isâbe gibi sahâbe biyografileri ile ilgili kaynaklarda da Bişr el-Ganevi maddesinde hadisimiz zikredilmektedir. Hadisin sıhhati kısaca Kütüb-i Sitte diye anılan altı hadis kitabında (Buhâri, Müslim, Tirmizi, Ebû Davud, Nesâi, Ibn Mâce) bulunmaması dolayısıyla, hadisimizin sahih olmadığı sanılmamalıdır.

Zira usul açısından Allâme Kasım b. Kutlubuga’nın isabetle belirttiği gibi “Bir hadisin sıhhati, hangi kitapta bulunduğuna bakılarak değil, onu nakleden kişilerin haline bakılarak tayin ve tesbit edilir.”

Hadisimizin bütün kaynaklardaki senedi hemen hemen aynıdır. Seneddeki ricâlin ayrı ayrı tetkikinden çıkan sonuç, senedin muttasıl olduğudur.

Binaenaleyh hadisimizin hakkında Hâkim, “isnâd-ı sahih” derken meşhur ricâl âlimi Zehebi, Hâkim’in kanaatine iştirak ile hadisin “sahih” olduğunu belirtmektedir. Ayrıca şuna da işaret edelim ki, İstanbul’un fethedileceğini haber veren daha birçok hadis bulunmakta ve bunların bir kısmı da Kütüb-i Sitte’de yer almaktadır.

Şu gerçek hiçbir zaman unutulmamalıdır; bir hadisin Kütüb-i Sitte’de bulunmaması onun sahih olmadığı anlamına gelmez. Kütüb-i Sitte dışındaki kaynaklarda da bir çok sahih hadis bulunmaktadır. İşte hadisimiz de onlardan biridir.

Leave a Comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This div height required for enabling the sticky sidebar