Takva sahibine nice hayır ve sevaplar verileceğini bildiren birçok ayetler vardır.

Bunlardan bazıları ise şöyledir:

l Takva Sahiplerinin Allah’ın Yanında Değerli ve Aziz Oldukları Bildiriliyor: “Şüphesiz ki sizin Allah yanında en şerefliniz, takvaca en ilerde olanınızdır.”1

 l İbadetlerinin Kabul Edileceği Bildiriliyor: “Allah, ancak takva sahiplerinin (kendisinden korkanların) amellerini kabul eder.”2

l Amellerinin Düzeltileceği Bildiriliyor: “Ey iman edenler, Allah’tan sakının ve sözü doğru söyleyin. Ki O ( Allah), amellerinizi ıslah etsin ve günahlarınızı bağışlasın. Kim Allah’a ve elçisine itaat ederse, artık o en büyük kurtuluşla kurtulmuştur.”3

l Takva Sahibinin Düşmandan Korunacağı Bildiriliyor: “Eğer göğüs gerer, takva sahibi olursanız  (sakınırsanız) düşmanlarınızın hilekârlıkları, size hiç bir şeyle zarar vermez.”4

 l Takva Sahibinin Sıkıntıdan Kurtarılacağı ve Ona Helâl Rızık Verileceği Bildiriliyor: “Kim Allah’tan korkarsa (Allah) ona bir (kurtuluş) çıkış yeri ihsan eder. Onu, hatır ve hayaline gelmeyecek bir cihetten de rızıklandırır. Kim Allah’a güvenip dayanırsa o, kendisine yetişir.”5

 l Onlara Her İki Dünyada Mutlu Olacakları Müjdeleniyor: “Onlar iman edip takvaya ermiş olanlardır. Dünya hayatında da âhirette de onlar için müjdeler vardır.”6

l Cehennem Ateşinden Kurtulacakları Bildiriliyor: “Sonra takvaya erenleri kurtaracağız.”7

Bu ayetlerden anlıyoruz ki dünya ve ahiret saadeti, takva denilen bu hazinenin içindedir.

O halde ey mü’min! İki cihanda da mutlu olmak istersen takvadan faydalanma fırsatını kaçırma!

Mükemmel İbadet Üç Esasa Bağlıdır:

1- İbadette Allah’ın vereceği muvaffakiyet

2- İbadetin ıslahı, kusursuz ve tam olması

3- İbadetin Allah tarafından kabul edilmesi 

Görülüyor ki ibadetin alanı ve tapıcılığın merkezi bu üç esastadır. Çünkü tevfik (Allah’ın yardımı) olmayınca, kolay kolay ibadet yapılamaz. Islah, düzeltme olmayınca amel tamam olmaz. Tamamlanan amel, kabul edilmezse faydası olmaz.

Bu sebeptendir ki âbidler tâat ve ibadetlerinde muvaffak olmaları, hatalarının düzeltilmesi, eksiklerinin tamamlanması ve ibadetlerinin (kerem ve lütfu ile) kabul edilmesi için daima Cenab-ı Hakka yalvarmaktadırlar.

Bu açıklamaya göre her iki cihanda da mes’ud olmak isteyen abidlerin takva sahibi olmaları lâzımdır ki, yaptıkları ibadetin faydasını görsünler.

Ey âhiret yolculuğuna çıkanlar! Takva azığını beraber almadan bu yola çıkmayınız. Aksi halde perişan olursunuz! Cenab-ı Hak, kulları için en faydalı olanı herkesten daha iyi bilir. Bu hususta O, daha rahim, daha şefkatli ve öğüt vericidir. Eğer dünyada takvadan daha hayırlı, daha faydalı bir meziyet olsaydı onu, kullarına tavsiye ederdi. Çünkü mü’min kullarına inayeti, rahmeti fazladır. Hikmeti kemal mertebesindedir.

Mü’minin takvadan başka bir dileği olmaz. Çünkü meziyetlerin en güzeli; amelin en şereflisi budur.         

Takva; kalbin her zaman günahtan arınmış olmasıdır.

Takvayı bütün şartlarıyla şöyle tarif edebiliriz: Takva; dine (inanç ve amele) zarar vermesi muhtemel olan her şeyden sakınmaktır.

YAZAR: İMAM GAZALİ

Leave a Comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This div height required for enabling the sticky sidebar