İlmihal

ilmihal nedir? ilmihal, islam dininde müslümanların nasıl ibadet edeceğini, Allah azze ve celle’ nin huzuruna nasıl bir şekilde çıkacağımızı anlatan bir kaynaktır. Bu kaynak; islam dininde 54 farz ve 32 farzın detaylarını bizlere öğreten bir kaynakçadır.

1- Allâhu Teâlâ’yı bir bilip zikretmek,2- Helâl kazanılmış temiz elbise giymek,3- Abdest almak,4- Beş vakit namaz kılmak,5- Cünüplükten gusletmek,6- Rızık için Allâh’a tevekkül (itimad) etmek,7- Helâlinden yeyip, içmek,8- Allâh’ın taksîmine…

Îmânın altıncı şartı kadere inanmaktır.Kader ve kazâ meselesi bazan zor anlaşıldığından,kolay kavrayabilmek için, önce insandaki irâde-icüz’iyye’yi îzâh edelim.İRÂDE-İ CÜZ’İYYEİrâde-i cüz’iyye, Cenâb-ı Hakk’ın kuluna verdiği sı-nırlı bir salâhiyet ve tercih hakkıdır.…

Îmânın beşinci şartı âhiret gününe inanmaktır.Sûr’un üflenmesi, bütün ölülerin dirilip kabirlerindenkalkması, amel defterlerinin verilmesi ve mahşer mey-danında toplanıp suâl ve hesaba çekilmesi ile mîzân,şefâat, sırat, kevser, cennet ve cehennem gibi…

This div height required for enabling the sticky sidebar