1. Mustafa Kemal Atatürk harp okulu
  eğitimini aşağıdaki şehirlerden
  hangisinde tamamlamıştır?
  A) Selânik B) İstanbul
  C) Manastır D) Sofya
 2. Mustafa Kemal’in askerlik görevi
  sırasında Şam’da kurduğu cemiyet
  aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Vatan ve Hürriyet Cemiyeti
  B) İttihat ve Terakki Cemiyeti
  C) Milli Kongre Cemiyeti
  D) Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti
 3. Aşağıdakilerden hangisi I. Balkan
  Savaşı’nda Osmanlı Devleti’ne
  karşı savaşan devletlerden biri
  değildir?
  A) Yunanistan B) Bulgaristan
  C) Romanya D) Karadağ
 4. Aşağıdakilerden hangisi I. Dünya
  Savaşı’nda Almanya’nın Osmanlı
  Devleti’ni kendi yanında savaşa
  sokmak istemesinin sebeplerinden biri değildir?
  A) Yeni cepheler açarak Almanya’nın
  savaş yükünü hafifletmek
  B) Halifeliğin Müslümanlar üzerindeki
  nüfuzundan faydalanmak
  C) İngiltere’nin sömürgeleriyle bağlantısını kesmek
  D) Osmanlı donanmasını Fransa’ya
  karşı kullanmak
 5. Mondros Ateşkes Antlaşması’nın
  imzalanmasından sonra
  İngiltere’nin işgal ettiği İlk Osmanlı
  toprağı aşağıdakilerden hangisidir?
  A) İzmir B) Musul
  C) Adana D) İskenderun
 6. I. Dünya Savaşı sonrasında
  Milletler Cemiyeti Teşkilatı’nın
  kurulması kararı aşağıdaki konferanslardan hangisinde alınmıştır?
  A) Lozan Barış Konferansı
  B) Londra Konferansı
  C) Paris Barış Konferansı
  D) San Remo Konferansı
 1. Aşağıdakilerden hangisi I. Dünya
  Savaşı’nı bitiren barış antlaşmaları
  ile ilgili yanlış bir eşleştirmedir?
  A) Almanya-Versailles (Versay)
  Antlaşması
  B) Avusturya-Saint Germain (Sen
  Jermen) Antlaşması
  C) Macaristan-Sevres (Sevr)
  Antlaşması
  D) Bulgaristan-Neuilly (Nöyyi)
  Antlaşması
 2. Aşağıdakilerden hangisi Kuvay-ı
  Milliye birliklerinin özelliklerinden
  biridir?
  A) Tek merkezden idare edilmişlerdir.
  B) Gönüllülük esasına göre kurulmuşlardır.
  C) İhtiyaçları devlet tarafından karşılanmıştır.
  D) İstanbul hükûmeti tarafından desteklenmişlerdir.
 3. Milli Mücadele döneminde Türkler
  aleyhine basın ve yayın yoluyla
  yapılan olumsuz propagandaları
  engellemek amacıyla faaliyet gösteren milli cemiyet aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Millî Kongre Cemiyeti
  B) Trakya-Paşaeli Müdafaa-i Hukuk
  Cemiyeti
  C) Kilikyalılar Cemiyeti
  D) Şark Vilayetleri Müdafaa-i Hukuk
  Cemiyeti
 4. Aşağıdakilerden hangisi Mustafa
  Kemal Paşa’ya 9. Ordu müfettişi
  olarak Samsun’a gönderilirken
  verilen görevlerden biri değildir?
  A) Samsun ve civarında güvenliği
  sağlamak
  B) Kuvay-ı Milliye birliklerini örgütlemek
  C) Osmanlı birliklerinin dağıtılmasını
  hızlandırmak
  D) Türklerin elinde kalan silah ve
  cephaneyi toplamak
 5. • Yeni Türk devletinin kurulması yolunda atılan ilk adımdır.
  • Millî Mücadele’nin amacı, gerekçesi ve yöntemi açıklanmıştır.
  • Bir ihtilal beyannamesi özelliği
  gösterir.
  Verilen bilgiler aşağıdakilerden
  hangisine aittir?
  A) Erzurum Kongresi
  B) Sivas Kongresi
  C) Havza Genelgesi
  D) Amasya Genelgesi
 1. Mustafa Kemal, Osmanlı Mebusan
  Meclisine Erzurum milletvekili olarak
  seçilmiş olmasına rağmen İstanbul’a
  gitmedi. Ankara’da görüştüğü milletvekillerinden bazı isteklerde bulundu.
  Aşağıdakilerden hangisi Mustafa
  Kemal’in bu isteklerinden biri
  değildir?
  A) Meclis’te bir Müdafaa-i Hukuk
  Grubu oluşturulması
  B) Erzurum ve Sivas Kongrelerinde
  alınan kararların kabul edilmesi
  C) Kendisinin meclis başkanı olarak
  seçilmesi
  D) İstanbul’da geçici bir hükûmet
  kurulması
 2. Aşağıdakilerden hangisi Büyük
  Millet Meclisi’ne karşı çıkan ayaklanmalara yönelik alınan önlemlerden biri değildir?
  A) Meclisin geçici olarak Sivas’a taşınması
  B) Hıyanet-i Vataniye Kanunu’nun
  çıkarılması
  C) İstiklal Mahkemelerinin kurulması
  D) Halkı doğru bilgilendirmek amacıyla, Anadolu Ajansı’nın kurulması
 3. Tekâlif-i Millîye Emirleri aşağıdakilerden hangisi tarafından yayınlanmıştır?
  A) Büyük Millet Meclisi
  B) İsmet İnönü
  C) Mustafa Kemal Atatürk
  D) Osmanlı Mebusan Meclisi
 4. Aşağıdaki antlaşmalardan hangisi ile yeni Türk Devleti’nin varlığı
  ve bağımsızlığı tüm dünya tarafından kabul edilmiştir?
  A) Lozan Barış Antlaşması
  B) Mondros Ateşkes Antlaşması
  C) Sevr Barış Antlaşması
  D) Mudanya Ateşkes Antlaşması
 5. – – – – ilkesi, toplumdaki sınıf ve gruplara ayrıcalık tanımadığından sınıf
  mücadelesini reddeder. Böylelikle
  toplumun hiçbir ayrım gözetmeden
  karşılıklı dayanışma bilincinin gelişmesine ve ülke bütünlüğünün sağlanmasına en büyük katkıyı sağlar.
  Bu bilgide boş bırakılan yere aşağıdaki Atatürk ilkelerinden hangisi
  gelmelidir?
  A) İnkılapçılık B) Devletçilik
  C) Laiklik D) Halkçılık

 1. Yukarıdaki tabloda numaralandırılmış inkılapların Atatürk ilkeleriyle
  eşleştirilmesi hangi seçenekte
  doğru olarak yapılmıştır?
  1 2 3
  A) Cumhuriyetçilik Devletçilik Laiklik
  B) Milliyetçilik Cumhuriyetçilik Halkçılık
  C) Cumhuriyetçilik Halkçılık Devletçilik
  D) Devletçilik Halkçılık Laiklik

 1. Cumhuriyet Dönemi’nde üniversite reformu ile kapatılan
  Darülfünun’un yerine aşağıdaki
  okullardan hangisi kurulmuştur?
  A) Ankara Hukuk Mektebi
  B) İstanbul Üniversitesi
  C) Dil ve Tarih, Coğrafya Mektebi
  D) Gazi Eğitim Enstitüsü
 2. Aşağıdaki gelişmelerden hangisi
  yeni Türk Devleti’nin ekonomi
  politikasını belirleme ve ülkeyi kalkındırma amacına yöneliktir?
  A) İzmir İktisat Kongresi’nin toplanması
  B) Tekâlif-i Millîye Emirleri’nin yayınlanması
  C) Maarif Kongresi’nin toplanması
  D) Tevhid-i Tedrisat Kanunu’nun çıkarılması
 3. Aşağıdakilerden hangisi
  Cumhuriyet Dönemi’nde sağlık
  alanında çıkarılan kanunlardan
  biridir?
  A) Umumi Hıfzıssıhha Kanunu
  B) Kabotaj Kanunu
  C) Teşvik-i Sanayi Kanunu
  D) Takrir-i Sükûn Kanunu

Leave a Comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This div height required for enabling the sticky sidebar