1. Lozan Barış Antlaşması’nın imzalanmasından sonra Türk-Yunan
  ilişkilerinde belirleyici olan iki ana
  sorun hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?
  A) Nüfus mübadelesi ve Patrikhane
  B) Dış Borçlar ve Nüfus mübadelesi
  C) Yabancı okullar ve Dış borçlar
  D) Patrikhane ve Yabancı okullar
 1. Aşağıdakilerden hangisi Balkan
  Antantı’nı imzalayan ülkelerden
  biri değildir?
  A) Türkiye B) Yunanistan
  C) Romanya D) Rusya
 1. Türkiye, Hatay Sorunu ’nu aşağıdaki ülkelerden hangisi ile yaşamıştır?
  A) İngiltere B) Fransa
  C) İtalya D) Irak
 1. Aşağıdakilerden hangisi ile “savunmaya dayanmayan savaş” kanun
  dışı sayılmış ve anlaşmayı imzalayan devletler anlaşmazlıkların
  çözümü için barışçıl yöntemlere
  başvuracaklarını taahhüt etmişlerdir?
  A) Sadabat Paktı
  B) Briand-Kellog Paktı
  C) Varşova Paktı
  D) Bağdat Paktı
 1. II. Dünya Savaşı’nda; Almanya,
  İtalya ve Japonya’nın oluşturduğu
  bloka ne ad verilmiştir?
  A) Müttefik Devletler
  B) İttifak Devletleri
  C) Mihver Devletler
  D) İtilaf Devletleri
 2. Atlantik Bildirisi’ni yayınlayan dev-
  letler aşağıdakilerden hangisinde
  doğru olarak verilmiştir?
  A) İngiltere ve Fransa
  B) Fransa ve Almanya
  C) Almanya ve ABD
  D) ABD ve İngiltere
 3. Aşağıdakileden hangisi II. Dünya
  Savaşı Dönemi’nde Türkiye’de çı-
  karılan kanunlardan biri değildir?
  A) Milli Korunma Kanunu
  B) Varlık Vergisi
  C) Toprak Mahsulleri Vergisi Kanunu
  D) Takrir-i Sükûn Kanunu
 4. Birleşmiş Milletler Teşkilatı’nın
  kurulması ve bu örgütün Güvenlik
  Konseyi’nde bulunacak beş daimi
  üyesine veto hakkı tanınması kara-
  rı hangi konferansta alınmıştır?
  A) Yalta Konferansı
  B) Potsdam Konferansı
  C) Lozan Konferansı
  D) Bandung Konferansı
 5. Türkiye’de, II. Dünya Savaşı’ndan
  sonra kurulan ilk muhalefet partisi
  aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Türkiye İşçi ve Çiftçi Partisi
  B) Yalnız Vatan İçin Partisi
  C) Milli Kalkınma Partisi
  D) Türk Muhafazakâr Partisi
 6. Aşağıdakilerden hangisi sosyalist
  ülkeler arasında dostluk ve askerî
  yardım sağlamak amacıyla kurul-
  muştur?
  A) Birleşmiş Milletler
  B) Varşova Paktı
  C) Avrupa Birliği
  D) Sadabat Paktı
 1. Türkiye’nin aşağıdakilerden han-
  gisini gerçekleştirmesi NATO’ya
  üye olarak kabul edilmesini sağla-
  mıştır?
  A) Almanya’ya savaş ilan etmesi
  B) Çok partili hayata geçmesi
  C) Kore Savaşı’na asker göndermesi
  D) Ekonomide liberalizmi benimse-
  mesi
 2. Aşağıdakilerden hangisi Demokrat
  Parti dönemindeki ekonomik geliş-
  melerden biri değildir?
  A) Türkiye Sınaî Kalkınma
  Bankasının kurulması
  B) Yabancı Sermayeyi Teşvik
  Kanununun çıkarılması
  C) Petrol Kanununun çıkarılması
  D) Ziraat Bankasının Kurulması
 3. Aşağıdakilerden hangisi
  Türkiye’de 1950’li yıllarda kurulan
  devlet kurumlarından biri değildir?
  A) Makine Kimya Endüstri Kurumu
  B) Devlet Malzeme Ofisi
  C) Ereğli Demir Çelik Fabrikaları
  D) Türkiye İş Bankası
 4. “Üçüncü Dünya Devletleri” olarak
  isimlendirilen Asya, Afrika ve Latin
  Amerika Devletleri tarafından
  oluşturulan blok aşağıdakilerden
  hangisidir?
  A) Doğu Bloku
  B) Bağlantısızlar Bloku
  C) Batı Bloku
  D) İttifak Bloku
 5. Dünya politikasında Soğuk Savaş
  Döneminin bitmesinden sonra baş-
  layan döneme ne ad verilmiştir?
  A) Yumuşama Dönemi
  B) Ateşkes Dönemi
  C) Diplomasi Dönemi
  D) Çatışma Dönemi
 6. Aşağıdakilerden hangisi İran ve
  Irak arasında 1980-1988 yılları ara-
  sında yaşanan savaşın nedenlerin-
  den biri değildir?
  A) Basra Körfezi üzerinde hakimiyet
  kurma mücadelesi
  B) Petrol üretiminin azalması
  C) Şattülarap Su Yolu meselesi
  D) Dini ve etnik anlaşmazlıklar
 1. İngiltere tarafından hazırlanan
  ve Kıbrıs’ta İngiltere, Türkiye ve
  Yunanistan iş birliğine dayalı üçlü
  bir yönetim kurulmasını öngören
  plan aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Marshall Planı
  B) Akritas Planı
  C) Mac Millan Planı
  D) Molotof Planı
 2. II. Körfez Savaşı’nda ABD’nin işgal
  ettiği ülke aşağıdakilerden hangi-
  sidir?
  A) Suriye B) İran
  C) Katar D) Irak
 3. 2008 yılında tüm dünya ülkelerin-
  de hızlıca yayılan ekonomik kriz ilk
  olarak hangi ülkede başlamıştır?
  A) İngiltere B) ABD
  C) Çin D) Almanya
 4. Yugoslavya’nın dağılmasından
  sonra Balkanlarda 1992-1995 yılla-
  rı arasında yaşanan savaş aşağı-
  dakilerden hangisidir?
  A) Bosna Savaşı
  B) Kore Savaşı
  C) Trablusgarp Savaşı
  D) II. Dünya Savaşı

2.Dönem 2018 – 2019 soruları ve cevapları

 1. Mustafa Kemal askerî rüştiye öğrenimini aşağıdaki şehirlerin hangisinde yapmıştır?
  A) İstanbul B) Sofya
  C) Selanik D) Manastır
 2. Aşağıdakilerden hangisi Mustafa
  Kemal’in fikir hayatını etkileyen yazar ve düşünürlerden biri değildir?
  A) Ziya Gökalp
  B) Namık Kemal
  C) Mehmet Emin Yurdakul
  D) Orhan Pamuk
 3. II. Balkan Savaşı sonunda Osmanlı
  Devleti ile Bulgaristan arasında
  aşağıdaki antlaşmalardan hangisi
  imzalanmıştır?
  A) İstanbul Antlaşması
  B) Uşi Antlaşması
  C) Versay Antlaşması
  D) Tiriyanon Antlaşması
 4. Aşağıdakilerden hangisi 1907
  yılında oluşturulan Üçlü İtilaf
  Devletleri’nden biridir?
  A) Almanya
  B) İngiltere
  C) Avusturya-Macaristan
  İmparatorluğu
  D) Bulgaristan
 5. İngilizlerin I. Dünya Savaşı’nda
  Orta Doğu petrollerini kontrol
  altında tutmak ve Kafkaslar’da
  Ruslarla birleşmek amacıyla açtıkları cephe aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Irak Cephesi
  B) Kanal Cephesi
  C) Çanakkale Cephesi
  D) Romanya Cephesi
 6. Aşağıdakilerden hangisi I. Dünya
  Savaşı’nda Mustafa Kemal’in
  görev yaptığı cephelerden biri
  değildir?
  A) Kafkas Cephesi
  B) Galiçya Cephesi
  C) Çanakkale Cephesi
  D) Suriye-Filistin Cephesi
 1. I. Dünya Savaşı sonunda yenilen
  devletlerin durumunu görüşmek
  üzere aşağıdaki hangi konferans
  toplanmıştır?
  A) San Remo Konferansı
  B) Lozan Konferansı
  C) Paris Barış Konferansı
  D) Londra Konferansı
 2. Aşağıdakilerden hangisi azınlıkların kurduğu zararlı cemiyetlerden
  biridir?
  A) Kilikyalılar Cemiyeti
  B) Millî Kongre Cemiyeti
  C) Etniki Eterya Cemiyeti
  D) İzmir Redd-i İlhak Cemiyeti
 3. Millî Mücadele’nin amacı, gerekçesi ve yöntemi ilk kez aşağıdakilerin hangisinde açıklanmıştır?
  A) Misak-ı Millî
  B) Erzurum Kongeresi
  C) Sivas Kongresi
  D) Amasya Genelgesi
 4. Erzurum ve Sivas Kongreleri sonucunda oluşan Temsil Heyeti yetkilileri ve komutanlar yaptıkları görüşmeler sonunda aşağıdaki hangi
  şehrin Millî Mücadele’nin merkezi
  olmasına karar vermişlerdir?
  A) Kayseri B) Erzurum
  C) Ankara D) İstanbul
 5. Gümrü Barış Antlaşması için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
  A) BMM Hükûmeti’nin uluslararası
  alanda sağladığı ilk askerî ve siyasi başarıdır.
  B) Millî Mücadele’nin askerî safhasını sona erdirmiştir.
  C) Fransızlarla BMM Hükûmeti arasında imzalanmıştır.
  D) Ülkemizin güney sınırlarını kesinleştirmiştir.
 6. Sovyet Rusya’nın, Sevr
  Antlaşması’nı reddederek Misak-ı
  Millî’yi tanıdığı antlaşma aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Nöyyi Antlaşması
  B) Ankara Antlaşması
  C) Moskova Antlaşması
  D) Tiriyanon Antlaşması
 1. Millî Mücadele Dönemi’nde
  Tekâlif-i Millîye Emirleri’nin yayımlanmasının amacı aşağıdakilerden
  hangisidir?
  A) Ekonomide tam bağımsızlığı sağlamak
  B) Ordunun ihtiyaçlarını karşılamak
  C) Halk egemenliğine dayalı yeni
  yönetim sistemine geçmek
  D) Yabancı devletlerin içişlerimize
  karışmasını önlemek
 2. Aşağıdakilerden hangisi Mudanya
  Ateşkes görüşmelerinde TBMM’yi
  temsil eden kişidir?
  A) Kazım Karabekir
  B) İsmet İnönü
  C) Refet Bele
  D) Ali Fuat Cebesoy
 3. Lozan Barış Antlaşması’nda
  Boğazlar ile ilgili aşağıdaki kararlardan hangisi alınmıştır?
  A) Boğazların yönetim hakkı tamamen Türkiye’ye bırakılacak
  B) ABD Boğazlarda askerî üs kurabilecek
  C) Boğazlardan ancak Karadeniz’e
  kıyısı olan ülkeler serbestçe geçebilecek
  D) Boğazlar, Türkiye’nin başkanlığında uluslararası bir komisyon
  tarafından yönetilecek
 4. Çağın gerisinde kalmış, eskimiş
  kurum ve kuralları ortadan kaldırarak, yerlerine ülkenin ilerlemesini,
  çağdaşlaşmasını sağlayacak yeni
  kurum ve kuralları koymayı amaçlayan Atatürk ilkesi aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Milliyetçilik B) İnkılapçılık
  C) Halkçılık D) Laiklik
 5. Aşağıdakilerden hangisi eğitim ve
  kültür alanda yapılan inkılaplardan
  biri değildir?
  A) Saltanatın kaldırılması
  B) Ankara Konservatuarı’nın açılması
  C) Türk Dil Kurumu’nun kurulması
  D) Tevhid-i Tedrisat Kanunu’nun çıkarılması
 1. Soyadı Kanununun kabulü aşağıdaki alanların hangisi ilgili bir
  düzenlemedir?
  A) Toplumsal B) Sanat
  C) Eğitim D) Ekonomi
 2. Aşağıdakilerden hangisi
  Cumhuriyet’in ilk yıllarında sağlık
  alanında yapılan çalışmalardan
  biridir?
  A) Kabotaj Kanunu’nun çıkarılması
  B) Teşvik-i Sanayi Kanunu’nun çıkarılması
  C) Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun
  çıkarılması

  D) Musiki Muallim Mektebinin açılması
 3. Cumhuriyetin ilk yıllarında halkın
  elinde yeterli sermaye olmaması
  nedeniyle büyük yatırımların devlet
  eliyle yapılması gerekmiştir.
  Bu durum aşağıdaki hangi Atatürk
  ilkesinin doğmasına neden olmuştur?
  A) Cumhuriyetçilik
  B) Laiklik
  C) Milliyetçilik
  D) Devletçilik

2.Dönem 3.Oturum 2018 – 2019 soruları ve cevapları

 1. Cumhuriyet Dönemi’nin ikinci
  muhalefet partisi aşağıdakilerden
  hangisidir?
  A) Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası
  B) Hürriyet ve İtilaf Fırkası
  C) İttihat ve Terakki Fırkası
  D) Serbest Cumhuriyet Fırkası
 2. Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası
  hazırladığı parti tüzüğünde ekonomik model olarak aşağıdakilerden
  hangisini benimsemiştir?
  A) Devletçilik B) Liberalizm
  C) Komünizm D) Merkantilizm
 3. Aşağıdakilerden hangisi Lozan
  Barış Antlaşması’nın imzalanmasından sonra Türk-Yunan ilişkilerinde belirleyici olan sorunlardan
  biridir?
  A) Türkiye-Suriye sınırının tespiti
  sorunu
  B) Boğazlar sorunu
  C) Nüfus mübadelesi sorunu
  D) Musul sorunu
 1. Türkiye Lozan Barış Antlaşması’ndan
  sonra ortaya çıkan yabancı okullarla
  ilgili sorununun çözümünde konuyu
  kendi iç meselesi sayarak yabancı
  devletlerin müdahalesine izin vermemiştir.
  Bu durum Türk dış politikasının
  dayandığı aşağıdaki temel ilkelerden hangisiyle ilgilidir?
  A) Tam bağımsızlık
  B) Dünya kamuoyunu dikkate alma
  C) Mütekabiliyet
  D) Barışçılık
 2. Aşağıdaki hangi devletin önerisiyle Milletler Cemiyeti, Türkiye’yi
  üyeliğe davet etmiştir?
  A) İspanya B) Tunus
  C) Almanya D) Azerbaycan
 3. Aşağıdaki devletlerden hangisi
  Sadabat Paktı’na katılmamıştır?
  A) Afganistan B) Suriye
  C) Irak D) İran
 4. Aşağıdakilerden hangisi Hitler’in
  Almanya’da iktidara gelmesiyle
  Almanya’nın izlediği bir politikadır?
  A) Komşu devletlerle iyi ilişkiler kurmak
  B) Dünya barışına katkıda bulunmak
  C) Versay Antlaşması’nın getirdiği
  bütün kısıtlama ve yaptırımlardan
  kurtulmak

  D) Silahlanma yarışına son vermek
 5. 1929 Dünya Ekonomik Bunalımı
  hangi ülkede başlayarak bütün
  dünyayı etkilemiştir?
  A) Türkiye
  B) Hindistan
  C) Çin
  D) Amerika Birleşik Devletleri
 6. II. Dünya Savaşı’nı başlatan gelişme aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Amerika’nın Asya içlerine kadar
  yayılmak istemesi
  B) Almanya’nın Polonya’yı işgal
  etmesi

  C) Avusturya’nın Ruslar tarafından
  ilhak edilmesi
  D) Japonya’nın iki kentine ABD tarafından atom bombası atılması
 1. Aşağıdakilerden hangisi II. Dünya
  Savaşı yıllarında yaşanan ekonomik sorunlara karşı Türkiye’de
  hükûmetin aldığı önlemlerden biri
  değildir?
  A) Tekâlif-i Millîye Emirlerinin yayımlanması
  B) Millî Korunma Kanunu’nun çıkarılması
  C) Toprak Mahsulleri Vergisi’nin çıkarılması
  D) Varlık Vergisi adı altında servet
  üzerinden vergi alınmaya başlanması
 2. Celal Bayar, Adnan Menderes,
  Fuad Köprülü ve Refik Koraltan
  tarafından kurulan siyasi parti aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Cumhuriyet Halk Partisi
  B) Millî Kalkınma Partisi
  C) Yalnız Vatan İçin Partisi
  D) Demokrat Parti
 3. II. Dünya Savaşı’ndan sonra
  Türkiye’de hızlı bir şekilde nüfus
  artışı yaşanmasının sebebi aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Kırsal kesimden büyük kentlere
  göçün başlaması
  B) Çok partili yaşama geçilmesi
  C) Sağlık hizmetlerinde olumlu gelişmelerin yaşanması
  D) İfade özgürlüğünü kolaylaştırıcı
  düzenlemelerin çıkarılması
 4. Soğuk Savaş Dönemi’nde Batı
  Blok’una karşı Doğu Bloku tarafından oluşturulan askerî teşkilat
  aşağıdakilerden hangisidir?
  A) NATO
  B) Comecon
  C) Varşova Paktı
  D) Cominform
 5. Aşağıdakilerden hangisi Avrupa
  Konseyi ile ilgili doğru bir bilgi
  değildir?
  A) Kuruluş amacı, her alanda üye
  ülkeler arasında iş birliği sağlamaktır.
  B) Askerî niteliği olan bir teşkilattır.
  C) 5 Mayıs 1949’da Londra
  Antlaşması ile kurulmuştur.
  D) Sadece Avrupa devletlerini kapsayan bir kuruluştur.
 1. Truman Doktrini ile ABD aşağıdaki
  devletlerden hangisine askerî ve
  ekonomik yardımlar yapmıştır?
  A) Gürcistan B) İtalya
  C) Romanya D) Türkiye
 2. Türkiye, NATO’ya üye olmak amacıyla aşağıda verilen savaşlardan
  hangisine asker göndermiştir?
  A) İran-Irak Savaşı
  B) Bosna Savaşı
  C) Körfez Savaşı
  D) Kore Savaşı
 3. Aşağıdakilerden hangisi İran ve
  Irak Savaşı’nın çıkmasına neden
  olan etmenlerden biri değildir?
  A) İran’ın petrol üretimini azaltmak
  istemesi

  B) Dinî ve etnik anlaşmazlıkların yaşanması
  C) Şattülarap suyolu meselesi
  D) Basra Körfezi üzerinde hâkimiyet
  kurma mücadelesi
 4. II. Dünya Savaşı’ndan sonra sanayileşen Avrupa’da iş gücü ihtiyacının artmasıyla Türkiye’den işçi
  talep eden ilk ülke aşağıdakilerden
  hangisidir?
  A) İsveç B) İzlanda
  C) Almanya D) Norveç
 5. Ülkemizde 2001 yılında yaşanan
  ekonomik krizin oluşturduğu
  olumsuz durumu aşmak için dönemin hükûmeti aşağıdakilerden
  hangisini yapmıştır?
  A) Dövizde sabit kura geçmiştir.
  B) Petrol ve enerji ithalatını yasaklamıştır.
  C) Tüketimin artırılması için banka
  faizlerini düşürmüştür.
  D) IMF’ye başvurarak IMF’nin
  Türkiye’ye verdiği programı uygulamıştır.
 6. 2015 yılında Nobel Kimya Ödülü
  kazanan Türk bilim adamı aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Gazi Yaşargil
  B) Aziz Sancar
  C) Oktay Sinanoğlu
  D) Fuat Sezgin

1.Dönem 2.Oturum 2018 – 2019 soruları ve cevapları

 1. Mustafa Kemal’in Şam’da görev
  yaparken kurduğu cemiyet aşağıdakilerden hangisidir?
  A) İttihat ve Terakki Cemiyeti
  B) Kilikyalılar Cemiyeti
  C) Millî Kongre Cemiyeti
  D) Vatan ve Hürriyet Cemiyeti
 2. Nutuk adlı eser aşağıdakilerden
  hangisi tarafından yazılmıştır?
  A) Mehmet Emin Yurdakul
  B) Mustafa Kemal Atatürk
  C) Ziya Gökalp
  D) Namık Kemal
 3. Osmanlı Devleti Trablusgarp
  Savaşı’nı aşağıdaki devletlerden
  hangisiyle yapmıştır?
  A) Rusya B) İtalya
  C) Fransa D) Almanya
 4. II. Balkan Savaşı sonunda Osmanlı
  Devleti ile Yunanistan arasında
  aşağıdaki antlaşmalardan hangisi
  imzalanmıştır?
  A) Atina Antlaşması
  B) Tiriyanon Antlaşması
  C) Versay Antlaşması
  D) Nöyyi Antlaşması
 5. Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı
  Devleti’nin I. Dünya Savaşı’nda
  kendi sınırları dışında savaştığı
  cephelerden biridir?
  A) Kafkas Cephesi
  B) Kanal Cephesi
  C) Çanakkale Cephesi
  D) Romanya Cephesi
 6. Mondros Ateşkes Antlaşması’nın
  ardından Musul aşağıdaki devletlerden hangisi tarafından işgal
  edilmiştir?
  A) İtalya B) Fransa
  C) İngiltere D) Yunanistan
 1. Kuvay-ı Milliye birliklerinin görevi
  aşağıdakilerden hangisiyle son
  bulmuştur?
  A) Misak-ı Millî’nin ilanıyla
  B) Düzenli ordunun kurulmasıyla
  C) Amasya Genelgesi’nin yayınlanmasıyla
  D) Erzurum Kongresi’nin toplanmasıyla
 2. Aşağıdakilerden hangisi millî cemiyetlerden biridir?
  A) Kilikyalılar Cemiyeti
  B) Mavri Mira Cemiyeti
  C) Etniki Eterya Cemiyeti
  D) Pontus Rum Cemiyeti
 3. Mustafa Kemal’in 19 Mayıs
  1919’da Samsun’a çıkışı aşağıdakilerden hangisinin fiilen başladığı
  tarihtir?
  A) Millî Mücadele’nin
  B) Amasya Görüşmelerinin
  C) Sivas Kongresi’nin
  D) Erzurum Kongresi’nin
 4. İrade-i Millîye gazetesinin çıkarılmasına nerede karar verilmiştir?
  A) Amasya Görüşmelerinde
  B) Amasya Genelgesi’nde
  C) Erzurum Kogresi’nde
  D) Sivas Kongresi’nde
 5. İstanbul Hükûmeti aşağıdakilerden
  hangisiyle Temsil Heyeti’ni resmen tanımıştır?
  A) Sivas Kongresi’yle
  B) Amasya Görüşmeleriyle
  C) Havza Genelgesi’yle
  D) Misak-ı Millî’yle
 6. Millî Mücadele’de Doğu Cephesi
  komutanlığını aşağıdakilerden
  hangisi yapmıştır?
  A) Rauf Orbay
  B) Refet Bele
  C) Kazım Karabekir
  D) Ali Fuat Cebesoy
 7. Millî Mücadele’de Güney Cephesi
  aşağıdaki antlaşmalardan hangisiyle kapanmıştır?
  A) Ankara Antlaşması
  B) Moskova Antlaşması
  C) Gümrü Antlaşması
  D) Kars Antlaşması
 1. Mustafa Kemal’e hangi savaş sonunda “Mareşal” rütbesi ve “Gazilik”
  unvanı verilmiştir?
  A) I. İnönü Muharebesi
  B) II. İnönü Muharebesi
  C) Başkomutanlık Meydan
  Muharebesi
  D) Sakarya Meydan Muharebesi
 2. Aşağıdakilerden hangisi Lozan
  Barış Antlaşması’nda görüşülen
  konulardan değildir?
  A) Boğazlar B) Borçlar
  C) Suriye sınırı D) Devlet rejimi
 3. Aşağıdakilerden hangisi Atatürk
  ilkelerinden değildir?
  A) Cumhuriyetçilik
  B) Turancılık
  C) Halkçılık
  D) Laiklik
 4. Aşağıdakilerden hangisi siyasi
  alanda yapılan inkılaplardan biri
  değildir?
  A) Saltanatın kaldırılması
  B) Cumhuriyetin ilanı
  C) Soyadı Kanunu’nun kabulü
  D) Halifeliğin kaldırılması
 5. Kadınlara boşanma ve mirastan
  eşit pay alma hakkını tanıyan kanun aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Türk Medeni Kanunu
  B) Tevhid-i Tedrisat Kanunu
  C) Teşvik-i Sanayi Kanunu
  D) Soyadı Kanunu
 6. Aşağıdakilerden hangisi eğitim
  alanında yapılan inkılaplardan
  biridir?
  A) Aşar vergisinin kaldırılması
  B) Cumhuriyetin İlanı
  C) Harf inkılabının yapılması
  D) Soyadı Kanunu’nun kabulü
 7. Aşağıdakilerden hangisi halkçılık
  ilkesi doğrultusunda yapılan inkılaplardan biridir?
  A) Türk Dil Kurumunun kurulması
  B) Aşar vergisinin kaldırılması
  C) Kabotaj Kanunu’nun çıkarılması
  D) Türk Tarih Kurumunun açılması

1.Dönem 3.Oturum 2018 – 2019 soruları ve cevapları

 1. Cumhuriyet tarihinin ilk muhalefet
  partisi aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası
  B) Hürriyet ve İtilaf Fırkası
  C) Cumhuriyet Halk Fırkası
  D) Serbest Cumhuriyet Fırkası
 2. Musul’un Irak’a bırakılmasında
  etkili olan devlet aşağıdakilerden
  hangisidir?
  A) Almanya B) İtalya
  C) İngiltere D) Rusya
 3. Aşağıdakilerden hangisi Balkan
  Antantı’nı imzalayan devletlerden
  biri değildir?
  A) Romanya B) Bulgaristan
  C) Yunanistan D) Türkiye
 4. Bolşevik İhtilali aşağıdaki devletlerden hangisinde meydana
  gelmiştir?
  A) İtalya B) Rusya
  C) Fransa D) Almanya
 5. Aşağıdakilerden hangisi II. Dünya
  Savaşı’nın nedenlerinden biri
  değildir?
  A) Japonya’nın Mançurya ve Çin’e
  egemen olup Asya içlerine kadar
  yayılmak istemesi
  B) İtalya’nın Roma İmparatorluğu’nu
  yeniden kurma hevesine kapılması
  C) Almanya’nın Versay
  Antlaşması’nın sınırlamalarından
  kurtulmak istemesi
  D) Türkiye’nin Boğazlar üzerinde tam
  egemenlik kurmaya çalışması
 6. Aşağıdaki konferanslardan hangisinin sonunda Birleşmiş Milletler
  Teşkilatı resmen kurulmuştur?
  A) San Francisco Konferansı
  B) Paris Konferansı
  C) Potsdam Konferansı
  D) Londra Konferansı
 1. 5 Nisan Kararları aşağıdaki alanlardan hangisiyle ilgilidir?
  A) Ekonomi B) Askerî
  C) Sağlık D) Sanat
 2. II. Dünya Savaşı sırasında tarımla
  uğraşan kesimi vergilendirmek,
  askerin ve halkın beslenmesini
  sağlamak için aşağıdakilerden
  hangisi çıkarılmıştır?
  A) Varlık Vergisi
  B) Millî Korunma Kanunu
  C) Toprak Mahsulleri Vergisi
  D) Teşvik-i Sanayi Kanunu
 3. Kudüs aşağıdaki savaşlardan
  hangisi sonucunda Osmanlı
  Devleti’nin elinden çıkmıştır?
  A) Trablusgarp Savaşı
  B) I. Balkan Savaşı
  C) I. Dünya Savaşı
  D) II. Dünya Savaşı
 4. II. Dünya Savaşı’ndan sonra
  Türkiye’de kurulmuş olan ilk muhalefet partisi aşağıdakilerden
  hangisidir?
  A) Demokrat Parti
  B) Millî Kalkınma Partisi
  C) Çiftçi ve Köylü Partisi
  D) Serbest Demokrat Partisi
 5. 14 Mayıs 1950’de yapılan seçim
  sonucunda iktidara gelen siyasi
  parti aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Demokrat Parti
  B) Millet Partisi
  C) Liberal Demokrat Parti
  D) Cumhuriyet Halk Partisi
 6. Aşağıdakilerden hangisi Doğu
  Bloku teşkilatlarından biri değildir?
  A) Comecon
  B) Cominform
  C) Varşova Paktı
  D) NATO
 7. Soğuk Savaş Dönemi’nde Batı
  Bloku’nun liderliğini üstlenen devlet aşağıdakilerden hangisidir?
  A) İngiltere B) Almanya
  C) SSCB D) ABD
 1. Aşağıdakilerden hangisi SSCB’ye
  karşı kurulmuş savunma ittifakıdır?
  A) Varşova Paktı
  B) NATO
  C) Sadabat Paktı
  D) Balkan Antantı
 2. Bandung Konferansı ile aşağıdaki
  bloklardan hangisi ortaya çıkmıştır?
  A) Bağlantısızlar Bloku
  B) İtilaf Bloku
  C) Doğu Bloku
  D) Batı Bloku
 3. İsrail, Suriye’nin Golan Tepelerini
  hangi savaş sonunda işgal etmiştir?
  A) Altı Gün Savaşı
  B) Yom Kippur Savaşı
  C) I. Dünya Savaşı
  D) II. Dünya Savaşı
 4. Camp David Antlaşmaları ile
  İsrail’in siyasi varlığını ilk kez
  resmen kabul eden Arap devleti
  aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Suriye B) Libya
  C) Irak D) Mısır
 5. Türkiye “Ege Adaları Sorunu’nu”
  aşağıdaki devletlerden hangisiyle
  yaşamaktadır?
  A) Almanya B) Rusya
  C) Yunanistan D) Bulgaristan
 6. 12 Mart Muhtırası ile iktidardan
  indirilen siyasi parti aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Millet Partisi
  B) Adalet Partisi
  C) Demokrat Parti
  D) Millî Kalkınma Partisi
 7. 1999-2000 futbol sezonunda UEFA
  Kupası’nda oynama şansını elde
  ederek ilk kez bir Avrupa kupasını
  Türkiye’ye getiren Türk futbol takımı aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Trabzon Spor
  B) Fenerbahçe
  C) Beşiktaş
  D) Galatasaray

Leave a Comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This div height required for enabling the sticky sidebar