1. İslam medeniyetinde bilimsel süreci
  başlatan ilmî çalışmalar öncelikle vahiyle oluşmaya başlamıştır.
  Sünnetin de ilmi, bilgiyi ve öğrenmeyi
  teşvik etmesi, Müslümanların başta
  dinî ilimler olmak üzere faydalı olan
  her türlü bilgiye yönelmelerine vesile
  olmuştur.
  Bu metinden aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?
  A) Müslümanların ilimde insanlığa
  öncülük ettiklerine
  B) Müslümanların diğer ilimler ile de
  ilgilendiğine
  C) Kur’an’da ilim ile ilgili ayetler bulunduğuna
  D) Hz. Peygamber’in ilmi teşvik ettiğine
 2. İslam dünyası, aşağıdaki ilimlerden hangisini tercüme faaliyetleri
  ile tanımıştır?
  A) Tefsir B) Hadis
  C) Felsefe D) Akaid
 3. • Bağdat’ta Emevi Halifesi Me’mun
  tarafından kurulmuştur.
  • İlk zamanlar kütüphane, akademi
  ve tercüme bürosu görevini yapmıştır.
  Hakkında bilgi verilen kurum aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Dâru’l-Bedayî B) Beytü’l-Hikme
  C) Beytü’l-Atik D) Dâru’n-Nedve
 4. • Aritmetik
  • Geometri
  • Hendese
  • Optik ve ışık
  Farabi, ilimleri tasnif ederken yukarıda verilenleri hangi sınıf içerisinde değerlendirmiştir?
  A) Metafizik ilimleri
  B) Medeni ilimler
  C) Fizik ilimleri
  D) Alet ilimleri
 5. • Kur’an-ı Kerim okuma ilmi uzmanlık
  derecesinde öğretilirdi.
  • Kıraat eğitimi yapılan ve hâfız yetiştirilen bölümdür.
  Hakkında bilgi verilen eğitim kurumu aşağıdakilerden hangisiyle
  isimlendirilmiştir?
  A) Mektep B) Dâru’l-Kurra
  C) Kütüphane D) Beytü’l-Hikme
 1. İslam coğrafyasında kurulan
  aşağıdaki medreselerden hangisi
  kendisinden sonrakilere örneklik
  teşkil etmiştir?
  A) Sırçalı Medrese
  B) Karatay Medresesi
  C) Nizamiye Medresesi
  D) Çifte Minareli Medrese
 2. Osmanlılar zamanında “dâru’ssıhha, bîmârhane ve tımarhane” kavramları aşağıdakilerden hangisini
  ifade etmek için kullanılmıştır?
  A) Rasathane B) Kütüphane
  C) Külliye D) Şifahane
 3. Aşağıdakilerden hangisi İslam
  dünyasında tefsir alanında yaptığı
  çalışmalarıyla bilinen müfessirlerden biridir?
  A) Zemahşerî B) Nesaî
  C) Tirmizî D) Buharî
 4. • Belhî
  • Piri Reis
  • Seydi Ali Reis
  Bu âlimler İslam dünyasında aşağıdaki ilimlerden hangisi alanında
  yaptıkları çalışmalarıyla bilinir?
  A) Tarih B) Tefsir
  C) Coğrafya D) Felsefe
 5. Türklerin Müslümanlar ile ilk tanışmaları aşağıdaki bölgelerden
  hangisinde başlamıştır?
  A) Malazgirt B) Kapadokya
  C) Mezopotamya D) Maveraünnehir
 6. Aşağıdakilerin hangisinden sonra
  İslam, Türkler arasında hızla yayılmaya başlamıştır?
  A) Talas Savaşı
  B) Kadisiye Savaşı
  C) Nehrevan Savaşı
  D) Malazgirt Savaşı
 7. • On iki imama inanmak inanç konuları arasında yer alır.
  • On iki imamın söz ve fiilleri de sünnet olarak kabul edilir.
  • Günümüzde, İran, Irak, Suriye ve
  Lübnan’da yaygındır.
  Hakkında bilgi verilen mezhep
  aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Hanefîlik B) Câferîlik
  C) Şâfiîlik D) Mâlikilik
 1. “Kitabu’t-Tevhid ve Te’vîlât’ül-Kur’an”
  adlı eserler aşağıdaki mezhep
  imamlarından hangisine aittir?
  A) Ebu Hanife B) İmam Hanbel
  C) İmam Maturidî D) İmam Malik
 2. • Belhi ve Rumi lakaplarıyla da bilinir.
  • Divan-ı Kebir, Mesnevi, Fîhi Mâfîh
  gibi eserleri vardır.
  • Anadolu’nun İslam anlayışının
  oluşmasında etkili olan şahsiyetlerdendir.
  Hakkında bilgi verilen İslam âlimi
  aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Mevlana
  B) Yunus Emre
  C) Ahi Evran
  D) Ahmet Yesevi
 3. “Züht, fakr ve halvet” kavramları
  aşağıdaki ilimlerden hangisinin
  konusudur?
  A) Tefsir B) Kelam
  C) Fıkıh D) Tasavvuf
 4. Samimiyet, içtenlik, tutum ve davranışlarda sadece Allah’ın rızasını
  gözetmek, sözün öze uymasıdır.
  Tanımı yapılan kavram aşağıdakilerden hangisidir?
  A) İrfan B) İhlas
  C) Zikir D) İhsan
 5. Aşağıdakilerden hangisi tasavvufi
  düşüncenin “Tarikat dönemi” şahsiyetlerinden biri değildir?
  A) Abdulkâdir Geylânî
  B) Ahmet Yesevî
  C) Ahmet Rıfaî
  D) Hasan Basrî
 6. Aşağıdakilerden hangisi Hacı
  Bektaş-ı Veli’nin Makâlât’ını oluşturan dört kapıdan biri değildir?
  A) Şeriat B) İltifat
  C) Tarikat D) Hakikat
 1. İslam bilim tarihinde öncelikle dinin
  iki ana kaynağı olan Kur’an ve sünnetin anlaşılması ve yorumlanmasına
  odaklanılmış ilmî faaliyetin oluştuğu
  görülmektedir.
  Buna göre İslam dünyasında aşağıdaki ilimlerden hangisine öncelik verildiği söylenir?
  A) Kelam B) Felsefe
  C) Mantık D) Edebiyat
 2. Allah sonsuz ilim ve kudreti ile yarattığı kâinatta kusursuz bir sistem kurmuştur. Her varlık, bu sistemin işleyişi içerisinde mevcudiyetini sürdürür.
  Bu bilgiler aşağıdaki kavramlardan
  hangisinin açıklamasıdır?
  A) Kelam-ı Kadim
  B) Sünneti seniyye
  C) Sünnetullah
  D) Tevekkülvılkl

Oturum 2

 1. Kur’an ve sünnet gibi delillerden
  dini hükümler ortaya koyabilme
  bilgi ve becerisine sahip kimseye
  ne ad verilir?
  A) Müçtehit B) Muhaddis
  C) Münevver D) Müfessir
 2. Yapılması dinen hoş karşılanmayan fakat kesin ve açık delillerle
  de yasaklanmayan davranışlar için
  kullanılan dinî hüküm aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Vacip B) Mübah
  C) Mekruh D) Haram
 3. İslam âlimlerine göre faydalı olanın
  belirlenmesinde öncelik insanın ölçü
  ve kıstasları değil dindir.
  Aşağıdakilerin hangisi bunun sebeplerinden biri değildir?
  A) İnsan kendi menfaatini düşünürken başkalarına zarar verebilir.
  B) İnsan kendi davranışlarına karar
  verip özgür tercihlerde bulunabilir.

  C) İnsan anlık hevesleri uğruna, bağımlılık yapan maddeleri akıl ve
  beden sağlığına tercih edebilir.
  D) İnsan kendisi için faydalı zannettiği şeyi seçerken gelecekte uğrayacağı zararları göz ardı edebilir.
 1. • Çözüm önerileri fıtratı bozmamalıdır.
  • Temel ahlaki değerleri ihlal etmemelidir.
  • İnsan onur ve haysiyetini zedelememelidir.
  • Neslin korunması ve Allah’ın koyduğu dengeyi korumak ana gaye
  olmalıdır.
  Bu maddeler aşağıdakilerden
  hangisinin belirlenmesinde ölçü
  olarak kabul edilmektedir?
  A) İslam dininin inanç esaslarının
  B) İslam hukukunun kaynaklarının
  C) İslam’ın diğer dinlerle benzerlik ve
  farklılıklarının
  D) Yeni uygulamalarla ilgili problemlerin çözümünün
 2. İslam dininin haksız yollardan kazanç elde etmeyi yasaklaması aşağıdakilerden hangisini korumaya
  yöneliktir?
  A) Canı B) Malı
  C) Nesli D) Dini
 3. İyilik, gönlünün huzur bulduğu ve
  içine sinen şeydir; kötülük ise insanlar ona onay verseler bile gönlünü
  huzursuz eden ve içinde kuşku bırakan şeydir.
  Bu hadiste insanla ilgili aşağıdakilerden hangisi vurgulanmaktadır?
  A) Davranışlarının sorumluluğunu
  taşıyacak olması
  B) Tüm canlılardan farklı özelliklere
  sahip olması
  C) Doğru ile yanlışı ayırt edecek nitelikte olması
  D) İlahî hitabın muhatabı olması
 4. İslam, çağın getirdiği sorunlara cevap verebilecek yapıdadır.
  Buna göre İslam ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
  A) Evrenseldir.
  B) Barış dinidir.
  C) İlahî kaynaklıdır.
  D) İnsan merkezlidir.
 5. Hz. Peygamber’in vefatından sonra
  herhangi bir asırda fıkıh âlimlerinin
  bir meselenin dini hükmü üzerinde
  ittifak etmeleridir.
  Tanımı verilen kavram aşağıdakilerden hangisidir?
  A) İstihsan B) İstishab
  C) İstişare D) İcma
 1. Aşağıdaki hadislerin hangisi işverenin işçiye karşı sorumluluğu ile
  ilgilidir?
  A) En hayırlı kazanç kişinin el emeğidir.
  B) Müminler işlerini en güzel şekilde
  yaparlar.
  C) İşçinin ücretini alın teri kurumadan
  veriniz.

  D) Sizden birinin sırtına bir bağ odun
  yüklenip satması dilenmesinden
  hayırlıdır.
 2. Helal ve haramlarda temel ölçütler
  ile ilgili aşağıdakilerden hangisi
  söylenemez?
  A) Şüpheli şeylerden kaçınmak gerekir.
  B) Miktarın azlığı haram hükmünü
  değiştirmez.
  C) Harama yaklaştıran şeylerden
  kaçınılmalıdır.
  D) İyi niyetle olduğu sürece haramlar
  helal kabul edilir.
 3. • Hastanın, kendi isteği ya da hukuki
  temsilcisinin izni ile yaşamına son
  verilmesidir.
  • Ülkemizde hukuken yasak olan bu
  uygulama dinde haram kabul edilir.
  Hakkında bilgi verilen kavram aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Otopsi B) Ötenazi
  C) İntihar D) Organ nakli
 4. “(Ey Muhammed!) De ki: Gelin,
  Rabb’inizin size haram kıldığı şeyleri
  okuyayım: O’na hiçbir şeyi ortak koşmayın. Anaya babaya iyi davranın.
  I.
  Fakirlik endişesiyle çocuklarınızı
  öldürmeyin. Sizi de onları da biz
  II.
  rızıklandırırız. (Zina ve benzeri)
  çirkinliklere, bunların açığına da
  gizlisine de yaklaşmayın. Meşru
  III.
  bir hak karşılığı olmadıkça, Allah’ın
  haram (dokunulmaz) kıldığı canı
  öldürmeyin. İşte size Allah bunu
  emretti ki aklınızı kullanasınız.”
  IV.
  (Mü’minûn suresi, 151. ayet)
  Bu ayette altı çizili ifadelerin hangisinde dinin korunmasına vurgu
  yapılmaktadır?
  A) I. B) II. C) III. D) IV.
 1. Aşağıdakilerden hangisi
  Hinduizm’de kabul edilen tanrılardan biri değildir?
  A) Vişnu B) Hürmüz
  C) Brahma D) Şiva
 2. Mensupları tarafından “Sanatana
  Dharma” veya “Dharma” olarak
  adlandırılan din aşağıdakilerden
  hangisidir?
  A) Hinduizm B) Musevilik
  C) Mecusilik D) Budizm
 3. Budizm, Hindu dinsel geleneği içerisinde ortaya çıkmasına rağmen
  Hinduizm’e tepki olarak gelişmiştir.
  Aşağıdakilerden hangisi tepki duyulan konulardan biri değildir?
  A) Çok tanrıcılık
  B) Kast sistemi
  C) Meditasyon
  D) Din adamlarının otoriteleri
 4. Buda’nın sözlerinden oluşan
  Budizm’in kutsal kitabı aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Vedalar B) Talmut
  C) Upanişadlar D) Tripitaka
 5. Aşağıdakilerden hangisi Çin’in
  millî dinlerindendir?
  A) Budizm B) Sihizm
  C) Konfüçyanizm D) Mecusilik
 6. Konfüçyüs’ün tanrıyı ifade etmek
  için kullandığı kavram aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Brahma B) Ahura Mazda
  C) Yahve D) T’ien
 7. Taoizm’in kurucusu aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Guru Nanak
  B) Lao Tzu
  C) Sidharta Goatama
  D) Zerdüşt
 8. Taoizm’deki Yin-Yang sembolü
  aşağıdakilerden hangisini temsil
  etmektedir?
  A) Zıtlıkların uyumunu
  B) Çakraların açılmasını
  C) Kötü ruhların kovulmasını
  D) Yaratıcının her şeyi görmesini

Oturum 3 kod: 113

 1. “Ben cinleri ve insanları, ancak bana
  kulluk etsinler diye yarattım.”
  (Zâriyat suresi, 56. ayet)
  Bu ayette insanın yaratılışı ile ilgili
  aşağıdakilerden hangisine değinilmektedir?
  A) Nasıl yaratıldığına
  B) Yaratılış zamanına
  C) Yaratılış amacına
  D) Yaratılış evrelerine
 2. “Anladım işi, sanat Allah’ı aramakmış;
  Marifet bu, gerisi yalnız çelik
  çomakmış…”
  Bu dizede aşağıdakilerden hangisi
  anlatılmaktadır?
  A) Hayat, Allah inancı ile anlam kazanır.
  B) İnanma duygusu doğuştan gelen
  bir ihtiyaçtır.
  C) İslam’ın sanat anlayışı tevhit çerçevesinde şekillenir.
  D) Allah’ın birliğine inanmak, onun
  buyruklarını tutmayı gerektirir.
 3. Bir yapıyı oluşturan mermerin, ahşabın vs. farklı illerden ve ülkelerden
  kendi kendilerine bir araya gelip
  insanların ihtiyaçlarını karşılamak
  için estetik ve sanatı oluşturduklarını
  iddia eden bir insan düşünebilir misiniz? Bu iddianın akla yatkın olduğunu mu düşünürsünüz yoksa gülüp
  geçer misiniz?
  Bu paragrafta aşağıdakilerden hangisine ulaşılmak istenmektedir?
  A) Hiçbir varlığın kendine ayrı ve
  bağımsız bir gücü yoktur.
  B) Allah’tan başka ilahlar olsaydı
  evrende düzen olmazdı.
  C) Kâinattaki her varlığın bir gayesi
  mevcuttur.
  D) Sanatlı bir eser sanatkârına işaret
  eder.
 4. “Eğer göklerde ve yerde Allah’tan
  başka ilahlar olsaydı, göklerin ve
  yerin düzeni bozulurdu…
  (Enbiyâ suresi, 22. ayet.)
  Bu ayet aşağıdakilerden hangisine
  cevap niteliğindedir?
  A) Allah var mıdır?
  B) Birden fazla tanrı var mıdır?
  C) Akıl ile Allah’a ulaşılır mı?
  D) Gökler ve yer niçin yaratılmıştır?
 1. İnsan vücudunda 100 trilyon civarında hücre ve her hücrede çok zengin
  bir biyolojik yapı vardır. Hücre çekirdeğinde yer alan DNA molekülünde
  o kimseye ait tüm bilgiler depolanmaktadır. Bir gram DNA molekülü
  milyarlarca CD’nin depoladığı bilgiyi
  depolayabilmektedir. Beyinde bulunan nohut büyüklüğündeki hipofiz
  bezi anne karnından ölüme kadar
  insanın büyümesini dengeli biçimde
  sağlamaktadır. Vücudumuzdaki damarların toplam uzunluğu dünyanın
  etrafını birkaç kez kuşatacak uzunluktadır.
  Bu paragraftan aşağıdaki yargılardan hangisine varılabilir?
  A) İnsan aklıyla doğru bilgiye ulaşabilir.
  B) Kâinatta her şey insana hizmet
  etmektedir.
  C) Akıl insanı diğer varlıklardan ayıran en önemli özelliktir.
  D) İnsan vücudundaki düzen bir yaratıcının varlığına işaret eder.
 2. Allah’ın nitelikleri (sıfatları) zâti ve
  subûti olmak üzere ikiye ayrılır.
  Allah’ın zati özellikleri sadece kendisine aittir; subûti özellikleri ise sınırlı
  olarak yarattıklarında da mevcuttur.
  Aşağıdakilerden hangisi Allah’ın
  zati sıfatlarındandır?
  A) Basar B) Semi
  C) Vahdaniyet D) Kudret
 3. Dua ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
  A) Sevinçli durumlarda da edilir.
  B) Belli zamanlarla sınırlıdır.
  C) Belli mekânlarda yapılır.
  D) Yüksek sesle edilmelidir.
 4. Aşağıdakilerden hangisi bir dua
  örneği değildir?
  A) “…Rabb’imiz! Bize dünyada da
  ahirette de güzellik ver. Bizi ateşin
  azabından koru…”
  (Bakara suresi, 201.ayet)
  B) “Rabb’im! Beni namaza devam
  eden bir kimse eyle. Soyumdan
  da böyle kimseler yarat…”
  (İbrahim suresi, 40. ayet)
  C) “Allah’ım! Sen affedicisin, affetmeyi seversin. Beni de affet.”
  (Hadis)
  D) “Allah için duadan daha değerli bir
  şey yoktur.”

  (Hadis)
 1. Aşağıdakilerden hangisi tövbenin
  şartlarından biri değildir?
  A) Günahı bir daha işlememeye azmetmek
  B) Kabul edilmesi için sadaka vermek
  C) Günahı kesin olarak terk etmek
  D) Günahlarından pişmanlık duymak
 2. Kur’an-ı Kerim’i anlamı üzerinde
  düşünerek ve ondaki emir ve yasakları uygulamayı amaç edinerek
  okumaya ne ad verilir?
  A) Hatim B) Tecvit
  C) Tilavet D) Makam
 3. “… O iffetini çok iyi korumuştu, biz de
  ona ruhumuzdan üfledik; o, Rabbinin
  sözlerini ve kitaplarını hep tasdik etti
  ve o içtenlikle itaat edenlerdendi.”
  (Tahrîm suresi, 12. ayet)
  Bu ayette bahsedilen kişi aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Hz. Meryem B) Hz. Yusuf
  C) Hz. Hacer D) Hz. Aişe
 4. Hz. Ali ile ilgili verilen bilgilerden
  hangisi yanlıştır?
  A) Ebu Talip’in oğludur.
  B) Hz. Peygamber’in damadıdır.
  C) İman eden ilk dört kişiden biridir.
  D) Hicret’te Hz. Peygamber’in yol
  arkadaşıdır.
 5. • Hz. Peygamber’in görevlendirdiği
  ilk öğretmendir.
  • Bedir ve Uhud savaşlarında İslam
  sancağını taşımıştır.
  • Uhud Savaşı’nda şehit düşmüştür.
  Hakkında bilgi verilen sahabe aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Hz. Hamza
  B) Mus’ab b. Umeyr
  C) Erkam b. Ebi’l-Erkam
  D) Üsame b. Zeyd
 6. Hz Ebû Bekir’in kızı, Hz. Aişe’nin kız
  kardeşidir. Aynı zamanda Abdullah
  ve Urve gibi iki büyük âlim ve şehidin
  annesidir. O, İslam’ın ilk dönemlerinde Müslüman olmuş, son nefesine
  kadar da İslam’a hizmet etmiştir.
  Hakkında bilgi verilen hanım sahabe aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Hz. Esma
  B) Ümmü Eymen
  C) Ümmü Ümare
  D) Hz. Hansa
 1. İslam medeniyeti ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
  A) İslam kültür ve sanatı Kur’an ve
  hadis kaynaklıdır.
  B) İslam medeniyeti tefekkür ve geometriye dayanır.
  C) Süslemelerde resim ve heykel gibi
  sanatlara yer verilmiştir.

  D) Mimaride sadelik, sağlamlık,
  fonksiyonellik ve estetik ön planda
  tutulmuştur.
 2. Aşağıdakilerden hangisi Mimar
  Sinan’ın eserlerinden biri değildir?
  A) Şehzade Camii
  B) Sultan Ahmet Camii
  C) Selimiye Camii
  D) Süleymaniye Camii
 3. Aşağıdakilerden hangisi ünlü mutasavvıflardandır?
  A) Yunus Emre
  B) Nâbi
  C) Kaygusuz Abdal
  D) Şeyh Galip

 1. • Arap harfleriyle güzel yazı yazma
  sanatı
  Örneği ve tanımı verilen sanat aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Minyatür B) Hat
  C) Tezhip D) Ebru
 2. Kur’an-ı Kerim ve diğer el yazması
  eserlerin kenarlarının ve levhaların
  süslenmesinde kullanıldığı görülen
  “altınla yapılan süsleme” anlamına
  gelen sanat dalı ile uğraşan kişiye
 • – – – denir.
  Verilen boşluğa aşağıdakilerden
  hangisi getirilmelidir?
  A) hattat B) ressam
  C) nakkaş D) müzehhip
 1. Kirlenen bir çevre, kirlenmiş bilinçlerin eseridir. Bilinç arınması ise ancak
  çevre hakkında güçlü ve yerinde bir
  değer eğitimiyle mümkün olacaktır.
  Mümin; tabiatı boyunduruk altına
  almayı ya da sömürmeyi değil, onun
  değerlerine ve ritimlerine ayak uydurmayı hedefleyen, güzel ahlaklı
  insandır.
  Bu metinden aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?
  A) Çevre bilinci eğitim ile kazanılabilir.
  B) Müslüman çevreye duyarlı olmalıdır.
  C) Yeryüzü insana hizmet etmesi için
  vardır.

  D) İyi ahlak, tabiatı amacına uygun
  kullanmayı gerektirir.

Oturum 4 kod:114

 1. Kendisi için istediğini din kardeşi
  için de istemeyen kişi olgun mümin
  olamaz.
  Bu hadiste aşağıdakilerden hangisi vurgulanmıştır?
  A) Allah-insan ilişkisi
  B) İbadet-iyilik ilişkisi
  C) Ahlak-iman ilişkisi
  D) İnsan-evren ilişkisi
 2. İnsanın iyi veya kötü olarak nitelendirilmesine sebep olan manevi
  vasıfları, huyları ve bunların etkisiyle
  ortaya koyduğu iradeli davranışların
  bütününe verilen addır.
  Tanımı verilen kavram aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Ahlak B) Hikmet
  C) Takva D) Din
 3. “Yoksula, yetime ve esire O’nun
  rızası için yemek yedirirler ve ‘Biz
  size sırf Allah rızası için yediriyoruz,
  sizden bir karşılık ve teşekkür beklemiyoruz’. (derler).”
  (İnsan suresi, 8-9. ayetler)
  Bu ayetlerde aşağıdakilerden hangisi vurgulanmıştır?
  A) İyiliği sürekli yapmaya çalışmak
  B) İyiliği içten ve samimiyetle yapmak
  C) Yardım ve iyilikleri gizli yapmak
  D) Birlik ve beraberliğe önem vermek
 1. İslam ahlakının ilk kaynağı aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Sünnet
  B) Fıkıh kitapları
  C) Sahabe sözleri
  D) Kur’an-ı Kerim
 2. Aşağıdakilerden hangisi insanı
  diğer canlılardan ayıran özelliklerden biri değildir?
  A) Hayat sahibi olması
  B) Ahlaka konu olması
  C) Akıl ve irade sahibi olması
  D) Kulluk bilincine sahip olması
 3. Ca’fer b. Ebû Talip, Habeşistan kralı
  Necaşi’ye Hz. Peygamber’in mesajını şöyle anlatmıştı: “Bu Peygamber,
  bize doğru söylemeyi, emanete riayet
  etmeyi, akraba ile iyi ilişkiler kurmayı,
  komşulara iyi muamelede bulunmayı,
  haram yemeye ve kan dökmeye son
  vermeyi emretti. Aynı şekilde yetim
  malı yemeyi, namuslu kadına iftira
  etmeyi de yasakladı. Sadece tek olan
  Allah’a ibadet etmeyi ve O’na hiçbir
  şeyi ortak koşmamayı emretti.”
  Bu metinde Hz. Peygamber’in sakınılmasını istediği davranışlardan
  hangisine değinilmemiştir?
  A) Kul hakkına girmek
  B) Yalan söylemek
  C) Şirk koşmak
  D) Kibirlenmek
 4. İslam ahlakının kaynaklarını genel
  anlamda temel kaynaklar ve diğer
  kaynaklar olmak üzere ikiye ayırmak
  mümkündür.
  Buna göre aşağıdakilerden hangisi
  İslam ahlakının temel kaynaklarından biridir?
  A) Kültür
  B) Sünnet
  C) Gelenekler
  D) Ahlak kitapları
 5. Allah’ın “terbiye eden, yetiştiren, yaratıkları gözeten” anlamlarına gelen
  ismi aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Tevvab
  B) Vahid
  C) Rab
  D) Hak
 1. Bir kimsenin, başkasının evinin içine
  izinsiz bakması helâl değildir.
  Bu hadis ile aşağıdakilerden hangisinin korunması amaçlanmıştır?
  A) Mahremiyetin
  B) Mülkiyetin
  C) Neslin
  D) Canın
 2. “Kim bir hata yapar veya kasıtlı günah işler de onu bir suçsuzun üzerine
  atarsa büyük bir kara çalmış ve apaçık bir günah işlemiş olur.”
  (Nisâ suresi, 112. ayet)
  Bu ayet aşağıdakilerin hangisi ile
  ilişkili değildir?
  A) İftira
  B) Yalan
  C) Tecessüs
  D) Kul hakkı ihlali
 3. Hz. Ali ile Hz. Âişe taraftarları
  arasında miladi 656 yılında Basra
  dolaylarında meydana gelen İslam
  tarihindeki ilk iç savaş aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Sıffin
  B) Cemel
  C) Nehrevan
  D) Ridaniye
 4. Aşağıdaki kavramlardan hangisi
  anlamca diğerlerinden farklıdır?
  A) Arkadan çekiştirme
  B) Dedikodu yapma
  C) Gıybet etme
  D) Haset etme
 5. Nu’mân b. Sâbit’in fikirleri etrafında gelişen mezhep aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Malikilik
  B) Hanefilik
  C) Hanbelîlik
  D) Şafiilik
 6. Aşağıdakilerden hangisi
  Maturidiliğin temel görüşlerinden
  biridir?
  A) Allah’ın varlığına akılla değil
  ancak peygamber aracılığıyla
  ulaşılabilir.
  B) Allah kula gücünün yetmeyeceği
  şeyleri yükleyebilir.
  C) Büyük günah işleyen kimse dinden çıkmaz.
  D) İnsan, fiillerinin yaratıcısıdır.
 1. Kişilerin kabiliyetleri, huyları, ilgileri,
  ihtiyaç ve beklentileri gibi temel özellikleri birbirinden farklıdır. Bu durum
  Müslümanların dinî konuları farklı yorumlamalarına ve bunun sonucunda
  da çeşitli ekollerin ortaya çıkmasına
  sebep olmuştur.
  Bu metin İslam düşüncesinde
  ortaya çıkan yorum farklılıklarının
  sebeplerinden hangisine örnektir?
  A) İnsanın yapısı
  B) Sosyal ve kültürel ortam
  C) Siyasi görüş farklılıkları
  D) Ayet ve hadislerin yorumlanması
 2. Aşağıdakilerden hangisi Şia’nın
  temel görüşlerinden biri değildir?
  A) İmamlar, her türlü günahtan korunmuştur.
  B) Halifelik makamı Hz. Ali ve çocuklarına aittir.
  C) Hz. Peygamber, kendisinden sonra gelecek imamı belirlemiştir.
  D) Hz. Peygamber’den sonra insanların en üstünü Hz. Ebu Bekir’dir.
 3. Aşağıdakilerden hangisi Ahmed b.
  Hanbel’in öğrencilerinden biridir?
  A) Ebû Yusuf
  B) İmam Züfer
  C) İbn Teymiyye
  D) İmam Muhammed
 4. • İmam Malik’in sahih ve kuvvetli
  kabul ettiği hadisleri, sahabe görüşlerini, tâbiin fetvalarını topladığı ve
  bunları fıkıh konularına göre düzenlediği eseridir.
  • Dönemin halifesi Mansur onun bu
  eserini kanunlaştırmak istemişse
  de o, tek bir fıkıh kitabının esas
  alınması içtihat hürriyetine ve her
  bölgenin kendi fıkhını oluşturmasına engel olur düşüncesiyle bu
  teklifi kabul etmemiştir.
  Hakkında bazı bilgiler verilen eser
  aşağıdakilerden hangisidir?
  A) er-Risâle
  B) el- Muvatta
  C) el- Müsned
  D) el-Fıkhul Ekber
 1. O, bazı fetvalarını bulunduğu çevrenin şartları doğrultusunda yeniden
  gözden geçirmiş ve gerekli gördüklerini değiştirmiştir. Bundan dolayı da
  onun Bağdat’ta bulunduğu dönemde
  yaptığı içtihatlar için mezheb-i kadim
  (eski görüşü), Mısır’daki içtihatları
  için de mezheb-i cedid (yeni görüşü)
  tabirleri kullanılmıştır.
  Metinde bahsedilen âlim aşağıdakilerden hangisidir?
  A) İmam Şafii
  B) Cafer-i Sadık
  C) Ebû Hanîfe
  D) Zeyd b. Ali
 2. “Bir Müslüman’ın, dinin kişisel ve
  sosyal hayata dair amelî hükümlerini
  bilmesi” olarak tanımlanan kavram
  aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Mezhep B) Sünnet
  C) İtikat D) Fıkıh

Oturum 5 kod:116

 1. “İnsan kendisinin başıboş bırakılacağını mı zanneder?”
  (Kıyâme suresi, 36. ayet)
  “Sizi boşuna yarattığımızı ve bize
  tekrar döndürülemeyeceğinizi mi
  sandınız.”
  (Mü’minûn suresi, 115. ayet)
  Bu ayetlerin ortak mesajı aşağıdakilerden hangisidir?
  A) İnsan yaptıklarından sorumludur.
  B) Kur’an’ın muhatabı akıl sahipleridir.
  C) Bütün varlıkların yaratıcısı
  Allah’tır.
  D) Dünya ve ahiret dengesi gözetilmelidir.
 2. • Tanrı, vardır ancak yaratması dışında hiçbir sıfata sahip değildir.
  • Tanrı, yarattığı andan itibaren insanlara kendisi ve amacı hakkında
  hiçbir bilgi vermemiştir.
  Bu düşünce aşağıdaki felsefi yaklaşımlardan hangisine aittir?
  A) Teizm B) Deizm
  C) Ateizm D) Pozitivizm
 3. Var olan her şeyin maddeden ibaret
  olduğunu, maddeden bağımsız fizik
  ötesi bir alanın bulunmadığını iddia
  eder. Başta Tanrı inancı olmak üzere
  yaratılış, melek, vahiy, peygamberlik, kutsal kitaplar ve ahiret gibi dinî
  inançları kabul etmez. Maddî âlemin
  ötesinde herhangi bir varlık alanı tanımayan dünya görüşüdür.
  Bu görüşü benimseyen kişi aşağıdakilerden hangisi ile isimlendirilir?
  A) Gnostik B) Nihilist
  C) Hümanist D) Materyalist
 4. Nihilizm ile ateizmin ortak noktası
  aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Siyasi otoriteyi kabul etmeleri
  B) Din ile dünya işlerini ayrı tutmaları
  C) Tanrının olmadığı tezini savunmaları
  D) Toplum düzeninin varlığını önemsemeleri
 5. Aşağıdakilerden hangisi yeni dinî
  hareketlerin ortaya çıkma nedenlerinden biri değildir?
  A) İnsandaki dünyevileşme arzusu
  B) Aile kurumunun güçlenmesi
  C) Bireyci düşüncenin hâkim olması
  D) Dinî sorumluluklardan kaçma
  eğilimi
 6. Kıyametten önce barış ve selametin
  hüküm süreceğine veya kıyametin
  kopuşu sırasında kendilerinin kurtarılacağına inanan topluluklara denir.
  Tanımlanan bu dinî topluluklar
  aşağıdakilerden hangisi ile isimlendirilir?
  A) Yehova Şahitleri
  B) Bahailik Hareketi
  C) Milenyum Tarikatları
  D) Haşhaşîler Örgütü
 7. “Allah’ın ayetlerini basit bir menfaate
  değiştiler, böylece insanları Allah
  yolundan engellediler. Bakın onların
  yapageldikleri ne kötü!”
  (Tevbe suresi, 9. ayet)
  Bu ayette verilen mesaj aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Din, şahsî veya siyasi çıkar elde
  etmek için istismar edilmemelidir.

  B) Kur’an öğrenmek isteyenlere her
  türlü kolaylık gösterilmelidir.
  C) Manevi kalkınma, doğru dinî bilgiye ulaşmakla mümkündür.
  D) Yardımlaşırken menfaat gözetmemelidir.
 8. Aşağıdakilerden hangisi dinî
  duygu ve değerlerin kötüye kullanılmasının en son örneklerinden
  biridir?
  A) Fil Vakası
  B) Haçlı seferleri
  C) Hasan Sabbah hareketi
  D) 15 Temmuz Darbe Girişimi
 9. İslamofobi; İslam karşıtlığı, İslam’dan
  ve Müslümanlardan gerekçesiz korkulması demektir.
  Aşağıdakilerden hangisi islamofobinin nedenlerinden biri değildir?
  A) İslam’ı ve Müslümanları karalama
  çabaları
  B) İslam’ın dünyada hızla yayılmasının hayranlık uyandırması
  C) İslam’ın ana kaynaklarından doğru bir şekilde öğrenilmemesi
  D) Bazı devlet liderlerinin
  Müslümanlar hakkındaki art niyetli
  söylemleri
 10. Aşağıdakilerden hangisi Yahudileri
  ifade etmek için kullanılan kavramlardan biri değildir?
  A) İbrani B) İsrail
  C) Nasrani D) Musevi
 11. Yahudiler dinlerinin başlangıcını
  hangi peygambere dayandırırlar?
  A) Hz. İsa B) Hz. Musa
  C) Hz. Yakup D) Hz. İbrahim
 12. Yahudi isminin kaynağı aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Hz. Yakub’un oğlu Yahuda
  B) Hz. Zekeriya’nın oğlu Yahya
  C) Hz. İbrahim’in oğlu İsmail
  D) Hz. Meryem’in oğlu İsa
 13. Aşağıdakilerden hangisi Hz.
  Musa’ya gönderilen On Emir’den
  biri değildir?
  A) Öldürmeyeceksin
  B) Zina etmeyeceksin
  C) Puta tapmayacaksın
  D) Faiz yemeyeceksin
 14. Aşağıdakilerden hangisi Yahudiliğin
  kutsal mekânlarından biridir?
  A) Ağlama Duvarı
  B) Sümela Manastırı
  C) Altın Tapınak
  D) Ganj Nehri
 15. • Dünya üzerindeki Yahudilerin çoğunluğunu oluştururlar.
  • Hz. Davud soyundan bir mesihin
  geleceğine inanırlar.
  • Tevrat’ın Hz. Musa’ya geldiği şekliyle aslını koruduğuna inanırlar.
  Hakkında bilgi verilen Yahudi mezhebi aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Reformist Yahudilik
  B) Ortodoks Yahudilik
  C) Muhafazakâr Yahudilik
  D) Yeniden Yapılanmacı Yahudilik
 16. Hristiyanlık için kullanılan diğer bir
  isim aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Musevilik B) Nusayrilik
  C) İsevilik D) Mecusilik
 17. Hz. İsa’nın kendisine yardımcı olarak
  seçtiği, İncil’in içerisindeki hükümleri
  ve öğütleri insanlara bildirmekle görevlendirdiği on iki kişiden her birine
 • – – – denir.
  Tanımda boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
  A) haham B) pastör
  C) papaz D) havari
 • 18. Baba, Oğul ve Kutsal Ruh’tan
  meydana gelen ve Hristiyan tanrı
  düşüncesindeki üçlemeyi ifade
  eden kavram aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Tevhid B) Teslis
  C) Tekvin D) Talmut

 • 19.Hristiyanlıkta pazar gününün kutsal
  kabul edilmesinin en önemli nedeni
  aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Ekmek-şarap ayininin bu günde
  yapılması
  B) Haftanın son günü ve dinlenme
  günü olması
  C) Hz. İsa’nın öldükten sonra bu günde dirildiğine inanılması
  D) Hz. İsa’nın doğduğu gün olması

 • 20. Hristiyan inancına göre her doğan
  çocuk günahkâr olarak dünyaya gelir
  ve çocuğun günahlarından temizlenmesi için bu ayinin yapılması zorunludur. Vücudun bir kısmını yıkamak
  veya su serpmek şeklinde yapılan
  bu ayin, diğer ayinlerin de kabulünün
  temel şartıdır.
  Hakkında bilgi verilen sakrament
  aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Vaftiz
  B) Günah itirafı
  C) Kuvvetlendirme
  D) Ekmek şarap ayini

Leave a Comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This div height required for enabling the sticky sidebar